Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jimna Photography, versie 1 september 2020

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Jimna de Ruijter of handelend onder de naam Jimna of Jimnaphotography, gevestigd op Esschilderstraat 10 zw te Haarlem en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr 80568904. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.

2. Vergoeding

2.1 De fotograaf bepaalt de vergoeding voor de te leveren diensten en maakt deze kenbaar aan de opdrachtgever middels een offerte. Nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte kan de opdracht doorgang vinden.

2.2 Als er sprake is van reiskosten, wordt een vergoeding op basis van het openbaar vervoer (NS) berekend.

2.3 De fotograaf heeft een vast uurbedrag dat bestaat uit het fotograferen, de nabewerking, en het gebruik van de foto’s voor enkel sociale media en websites, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen

3. Factuur en Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente, te vermeerderen met 2%  verschuldigd over het factuurbedrag.

3.3 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk, op welke wijze dan ook, is
toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.

4. Termijnen

4.1 Offerte: uitgebrachte offertes vervallen na 14 dagen nadat deze zijn uitgebracht, tenzij de offerte getekend is geretourneerd en de opdracht is aanvaard, of tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen.

4.2 Factuur: dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden, door overmaking op de volgende bankrekening: NL48 INGB 0009 0173 43, t.n.v. mw. J.M. de Ruijter.

4.3 Annulering: een overeenkomst kan kosteloos schriftelijk geannuleerd worden tot 14 dagen voor de datum van de uitvoering van de opdracht. Indien een opdracht wordt geannuleerd door opdrachtgever korter dan 14 dagen vóór de opdracht, is de opdrachtgever verplicht 25% van het afgesproken bedrag te vergoeden aan de fotograaf.

5.  Opdracht

5.1 De fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever  voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

6. Eigendom foto’s

6.1 Bij het aangaan van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf is het de opdrachtgever toegestaan de geleverde foto’s op zowel social media als websites te plaatsen indien de naam van de fotograaf op duidelijke wijze vermeld wordt.

6.2  De fotograaf behoudt zich het recht voor alle beeldmateriaal op de eigen website en social media te plaatsen, tenzij partijen bij de opdrachtbevestiging anders zijn overeengekomen.

6.3 Als de opdrachtgever de foto’s voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde platformen wenst te gebruiken, is dit uitsluitend  toegestaan  na een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fotograaf.

6.4 De foto’s zullen verzonden via Wetransfer en in JPEG- formaat en mogen door de ontvangers en gebruikers niet verder bewerkt worden met fotofilters of andere technische hulpmiddelen. Bij gebruik voor sociale media zijn de gebruikers verplicht de naam van de fotograaf op duidelijke wijze te vermelden.

7. Klachten

7.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk / per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen tussen fotograaf en opdrachtgever of andere gebruikers, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

9. Aansprakelijkheid en rechten van derden

9.1 De fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan.

9.2 De fotograaf is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden en / of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk.

9.3 Indien er op welke wijze ook van aansprakelijkheid van de fotograaf sprake is, zal deze  in elk geval beperkt zijn tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

9.4 Indien derden jegens de fotograaf en / of de opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, zullen de opdrachtgever en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

10. Faillissement / surseance

10.1 Zowel de fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.

11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene
voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.